Tạp chí Ngôn ngữ, S. 10 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ngữ đoạn mở đầu trong giao dịch mua bán ở Việt Nam và Pháp

Trịnh Đức Thái

Tóm tắt


Trình tự ban đầu luôn luôn đóng một vai trò quan trọng trong giao tiếp vì họ cho phép người đối thoại để quản lý các cuộc đối thoại của họ . Chúng tôi ghi nhận các giao dịch kinh doanh tại các cửa hàng ở Việt Nam và Pháp . Chúng tôi đã cố gắng để tìm hiểu hay không trình tự ban đầu xuất hiện một cách hệ thống?; Trình tự này bao gồm những thành phần nào? Và có hay không có sự khác biệt giữa các trình tự ban đầu của Việt Nam và Pháp ? Những phát hiện này nhấn mạnh rằng có sự khác biệt trong tổ chức của chuỗi ban đầu . Họ có thể tạo ra sự hiểu lầm hoặc những cú sốc văn hóa trong giao tiếp liên văn hóa.


Toàn văn: PDF

Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519