Tạp chí Ngôn ngữ, S. 7 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

SÓNG - XUÂN QUỲNH

Phạm Hương Quỳnh

Tóm tắt


Bài thơ thể hiện một casui tôi yêu nồng nàn tha thiết và nói về một quy luật của tình yêu.

Toàn văn: PDF

Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519