Tạp chí Ngôn ngữ, S. 7 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

LIÊN TỪ ĐỐI LẬP MÀ TRONG QUAN HỆ ĐỒNG NGHĨA VỚI NHƯNG

Võ Thị Ánh Ngọc

Tóm tắt


Xem xét hai kết tử đối lập mà và nhưng trên bình diện ngữ nghĩa - ngữ pháp - ngữ dụng. Hoàn cảnh và ngữ cảnh trong đó xuất hiện lập luận A mà/nhưng B cho phép đưa ra một số nhận định cần thiết.


Toàn văn: PDF

Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519