S. 16 (2018)

Số 16/2018

Mục lục

Bài viết

SỬ DỤNG TÍN HIỆU ĐIỆN NÃO ĐỒ ĐÁNH GIÁ ĐỘ TẬP TRUNG CỦA KÍCH THÍCH CẢM XÚC DỰA TRÊN ĐÁNH GIÁ NĂNG LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ ENTROPY Tóm tắt PDF
Bùi Huy Hải, Phạm Ngọc Sâm 1
NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ĐỘNG HỌC QUÁ TRÌNH SẤY CÀ RỐT BẰNG BƠM NHIỆT KIỂU BẬC THANG Tóm tắt PDF
Trương Minh Thắng 11
MÔ PHỎNG PHÂN BỐ ĐIỆN TRƯỜNG TRÊN BỀ MẶT CÁCH ĐIỆN POLYME DƯỚI TÁC ĐỘNG NHIỄM BẨN CỦA MÔI TRƯỜNG Tóm tắt PDF
Đặng Việt Hùng, Phùng Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Văn 18
NGHIÊN CỨU LẬP MÔ HÌNH TÍNH TOÁN VÀ CHỈNH ĐỊNH CHU KỲ ĐÈN GIAO THÔNG THEO THỜI GIAN THỰC (RTSS) TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt PDF
Nguyễn Chí Hùng, Trương Tấn, Nguyễn Tùng Linh 26
NGHIÊN CỨU SỰ LAN TRUYỀN SÓNG HÀI TRONG LƯỚI ĐIỆN TRÊN MIỀN TẦN SỐ Tóm tắt PDF
Nguyễn Phúc Huy, Đặng Việt Hùng 36
ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN BỀN VỮNG CHO HỆ CHUYỂN ĐỘNG TAY MÁY ALMEGA 16 Tóm tắt PDF
Hà Trung Kiên, Đoàn Đức Thắng 44
THIẾT KẾ ĐIỆN TỪ ĐỘNG CƠ SERVO ĐỒNG BỘ NAM CHÂM VĨNH CỬU Tóm tắt PDF
Nguyễn Đức Bắc, Trần Tuấn Vũ, Nguyễn Thế Công, Nguyễn Huy Phương, Nguyễn Văn Thiện 51
ELECTRON TRANSPORT COEFFICIENTS AND RATE COEFFICIENTS IN C2H4-N2 MIXTURE FOR FLUID MODEL Tóm tắt PDF
Pham Xuan Hien, Pham Thi Tuoi, Do Anh Tuan 60
MÔ PHỎNG BỘ LỌC SÓNG HÀI THỤ ĐỘNG VỚI TẦN SỐ BIẾN ĐỔI Tóm tắt PDF
Anh Tuan Bui 67


  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, Trường Đại học Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội