Chi tiết về Tác giả

Phán, Võ Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM.

  • S. 4 (2013) - Bài viết
    XÁC ĐỊNH HỆ SỐ TẬP TRUNG ỨNG SUẤT ĐẦU CỌC THÍ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG TRONG GIẢI PHÁP XỬ LÝ NỀN BẰNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP KẾT HỢP VỚI VẢI ĐỊA KỸ THUẬT
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học, số ISSN: 1859-3453