Chi tiết về Tác giả

Vinh, Trương Hoàng Trường ĐH Mở TP.HCM

  • S. 4 (2013) - Bài viết
    NGHIÊN CỨU SO SÁNH CONTOURLET VÀ RIDGELET QUA MÔ HÌNH KHỬ NHIỄU ẢNH Y KHOA
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học, số ISSN: 1859-3453