Chi tiết về Tác giả

Ngọc Thúy, Phạm Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM.

  • S. 4 (2013) - Bài viết
    Hài lòng khách hàng sau khi lỗi dịch vụ được khắc phục - Một tiếp cận theo lý thuyết công bằng
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học, số ISSN: 1859-3453