Chi tiết về Tác giả

Uyên, Nguyễn Ngọc Trường Đại học Mở TP.HCM.

  • S. 4 (2013) - Bài viết
    GIẢI PHÁP ĐỊNH HƯỚNG MẪU NHÀ Ở NÔNG THÔN TRONG MÔ HÌNH KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ NÔNG THÔN MỚI
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học, số ISSN: 1859-3453