Chi tiết về Tác giả

Văn, Lưu Trường PGS.TS, Trường Đại học Mở TP.HCM.

  • S. 4 (2013) - Bài viết
    CÁC NHÂN TỐ QUAN TRỌNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA NỮ CÔNG NHÂN XÂY DỰNG TẠI TP.HCM
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học, số ISSN: 1859-3453