Chi tiết về Tác giả

Tuấn, Lê Anh Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM.

  • S. 4 (2013) - Bài viết
    ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN DƯỠNG HỘ VÀ DUNG DỊCH ALKALINE ĐẾN TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU ĐẤT KHÔNG NUNG BẰNG CÔNG NGHỆ GEOPOLYMER
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học, số ISSN: 1859-3453