Chi tiết về Tác giả

Phương Thảo, Hoàng Thị TS,Trường Đại học Mở Tp.HCM.

  • S. 4 (2013) - Bài viết
    DỰ ĐỊNH CỦA KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH DI ĐỘNG
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học, số ISSN: 1859-3453