S. 4 (2013)

Mục lục

Bài viết

Hài lòng khách hàng sau khi lỗi dịch vụ được khắc phục - Một tiếp cận theo lý thuyết công bằng Tóm tắt PDF
Võ Thị Thanh Thảo, Phạm Ngọc Thúy 3-13
TINH THẦN DOANH NHÂN VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG – MỘT NGHIÊN CỨU TRONG SINH VIÊN NGÀNH KINH TẾ - QUẢN LÝ TẠI TP. HCM Tóm tắt PDF
Dương Thị Ngọc Liên, Nguyễn Văn Tuấn, Lê Đức Anh 14-25
DỰ ĐỊNH CỦA KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH DI ĐỘNG Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Phương Thảo 26-38
CÁC NHÂN TỐ QUAN TRỌNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA NỮ CÔNG NHÂN XÂY DỰNG TẠI TP.HCM Tóm tắt PDF
Huỳnh Ngọc Dung, Lưu Trường Văn 39-49
NGHIÊN CỨU PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CHUYỂN ĐỔI: SỰ TÍN NHIỆM VÀ GẮN KẾT TỔ CHỨC TRONG BỐI CẢNH VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Lê An Khang 50-60
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ Tóm tắt PDF
Nguyễn Quốc Nghi 61-70
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ GIẢM CHẤN CỦA HỆ CẢN KẾT HỢP CHẤT LỎNG VỚI LƯU BIẾN TỪ NỐI GIỮA HAI KẾT CẤU DƯỚI TẢI ĐỘNG ĐẤT Tóm tắt PDF
Lê Thanh Cường, Nguyễn Trọng Phước 71-80
GIẢI PHÁP ĐỊNH HƯỚNG MẪU NHÀ Ở NÔNG THÔN TRONG MÔ HÌNH KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ NÔNG THÔN MỚI Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Uyên 81-92
NGHIÊN CỨU SO SÁNH CONTOURLET VÀ RIDGELET QUA MÔ HÌNH KHỬ NHIỄU ẢNH Y KHOA Tóm tắt PDF
Trương Hoàng Vinh 93-103
XÁC ĐỊNH HỆ SỐ TẬP TRUNG ỨNG SUẤT ĐẦU CỌC THÍ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG TRONG GIẢI PHÁP XỬ LÝ NỀN BẰNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP KẾT HỢP VỚI VẢI ĐỊA KỸ THUẬT Tóm tắt PDF
Võ Phán, Nguyễn Tuấn Phương 104-117
ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN DƯỠNG HỘ VÀ DUNG DỊCH ALKALINE ĐẾN TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU ĐẤT KHÔNG NUNG BẰNG CÔNG NGHỆ GEOPOLYMER Tóm tắt PDF
Huỳnh Hoàng Min, Lê Anh Tuấn 118-124


Tạp chí Khoa học, số ISSN: 1859-3453